Anw b’a damin na ni kunnafoli jumen ye?

Ni banabagatɔ bε Max Access Solutions (MAS) baara taabolo la, anw bε Gundola Kunnafoli taa,ka mara,ani ka damin na( jenkulu taa,”damin na”) minnu bε duguma :

Walisa anw ka se ka furakεli ani dεmε ɲεnεma sɔrɔ, anw bε na i ka dɔgɔman kunnafoli minnu filε duguma taali damin na:

(jεnkulutaa, I ka “Dɔgɔman Kunnafoli”)

Cogoya ani kun jumεnna anw bε na I ka tɔgɔla kunnafoli ani I tɔgɔla dɔgɔman kunnafoli taali damin na?

Anw bε I ka tɔgɔla  kunaoliya ani I tɔgɔla dɔgɔman kunnafoli taa ka bɔ iyɛrɛ de bolo, I ka furakεlikεra ani/walima  I ka dɔgɔtɔrɔ furakεlikεla n’ayasɔrɔ I ye I sendo a la ka sɔrɔ e ye anw ka banabagatɔ do ye MAS baara taabolo anw bɛ I ka tɔgɔla kunnaoli ani I tɔgɔla dɔgɔman kunnafoli taali damin na ni kun sababuya dola:

(jenkulu taa, “kunkilenanw”). 

Anw bɛ e ka kunnafoli labara bagurubala ani cogoyala min na mɔgɔ tɛ lakondoni kε a cari ka bo faanbé. O kɔrɔ de ye ko kunnafoli fεn fεn bε yen e bɛ se ka lakondon minna misaliya I tɔgɔ, wolo don, e sigi yɔrɔ) bε bɔ yi o la mɔgɔsi tɛ ka o kunnafoli don ko e do.

Anw bɛ I ka tɔgɔla kunnafoli ani I tɔgɔla dɔgɔman kunnafoli fo ka lamara anw ni Jon ni ɲɔgɔnce ?

Anw bɛ se ka ka tɔgɔla kunnafoli ani/walima tɔgɔla dɔgɔman kunnafoli to fo kalamara:

I tɔgɔla kunnafoli ni I tɔgɔla dɔgɔman kunnafoli bɛ mara anw ka lakana, bolobolo basededonne kunnafoli mara yɔrɔ min gilannen b Ameriki.

Anw ten a I tɔgɔla kunnafoli ni I tɔgɔla dɔgɔman kunnafoli cari ka fo yɔrɔ wεrε si ni yamaruya te . Anw bɛ na fana I tɔgɔla kunnafoli ni/walima I tɔgɔla dɔgɔman kunnafoli lamara ka lakana ani kan jija fo a ka lakana ka kɔlɔsi ka ɲa.

Kɔlɔlɔ jumen bɛ yen ni bana ka sɔn I tɔgɔla kunnafoli ani I tɔgɔla dɔgɔman kunnafoli taali la?

N’I banna ka I ka yamaruya di I tɔgɔla kunnafoli ani I tɔgɔla dɔgɔman kunnafoli taali la ni gondola kunnafoli sεbεn gafe in la, Ie sen tena se ka kε Max Foundation baara taabolo bolodalen na.

Yo I ka kunnafoli lakɔlɔsili lakanalila hakεw:

ka bɛn ni kunnafoli lakanali sariya ye, hakε b’I bolo ni fen nataw nunun la:

A ɲininen tε e fε ka wari foyi sara I hakεw sɔrɔli. Ni I ye a laɲini kε, kalo kεlen de b’anw bolo k’I jaabi.

Hakεto ka anw lasɔrɔ ni sɔrɔ ferew nunu na n’a y’a sɔrɔ I b’a fε ka laɲini donkε:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org