Ki enfòmasyon ke nou trete?

Lè yon pasyan patisipe nan pwogram Max Access Solution (MAS), nou kolekte, kenbe, e trete (“trete” kolektivman) Done Pèsonèl ki pa anba:

(kolektivman, “Done Pèsonèl ou”)

Pou nou kapab ba’w sipò ak swen ki satifezan, n’ap trete Done Pèsonèl ki sansib pa anba:

(kolektivman, “Done Pèsonèl Sansib” ou)

Kijan e poukisa ke nou trete Done Pèsonèl ou ak Done Pèsonèl Sansib ou?

Nou kolekte Done Pèsonèl ou ak Done Pèsonèl Sansib ou direkteman de ou, moun kap pran swen ou ak/oubyen doktè’w lè ou aplike pou patisipe antan ke yon pasyan nan youn nan pwogram MAS nou yo. Nou trete Done Pèsonèl ou ak Done Pèsonèl Sansib ou pou rezon sa yo:

(kolektivman, “Objecktif yo”) 

Nou kapab sèvi ak enfòmasyon’w nan yon gwoup oubyen yon jan fason ki pa idantifye’w pou piblikasyon. Sa vle di ke done ki kapab idantifye’w (egz. non’w, dat fèt ou, adrs ou) a retire pou ke okenn moun pa ka konekte done an a oumenm.

A kilès kap divilge Done Pèsonèl ou ak Done Pèsonèl Sansib?

Nou kapab bay Done Pèsonè ou ak/oubyen Done Pèsonèl Sansib a:

Done Pèsonèl ou oubyen Done Pèsonèl Sansib ou store nan yon rezo baz done ki pwoteje, sou entènèt ke nou jere nan Etazini.

Nou pap divilge Done Pèsonèl ou ak Done Pèsonèl Sansib bay okenn pati tyès san konsantman’w. N’ap sofgade Done Pèsonè ou ak/oubyen Done Pèsonèl Sansib ou e asire ki li store an sekirite.

Ki konsekans kap genyen si ou pa konsanti pou nou trete Done Pèsonèl ou ak Done Pèsonèl Sansib ou?

Si ou pa konsanti pou nou trete Done Pèsonèl ou ak Done Pèsonèl Sansib ou anba Avi Done Pèsonèl sa, ou gen dwa pa kapab patisipe nan pwogram Max Foundation.

Dwa pou pwoteksyon done’w:

Anba lwa proteksyon done yo, ou gen dwa ki ankli:

Ou pa oblije pete okenn lajan pou kapab egzèse dwa sa yo. Si ou fè yon rekèt, nou gen yon mwa pou nou reponn ou.

Tanpri kontakte nou nan adrès sa, si ou vle fè yon rekèt:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org