Ni ayahe makuru dukora?

Iyo umurwayi yitabiriye gahunda ya MAS, dukusanya, tugumana kandi tugatunganya (twesehamwe, gutunganya) amakuru yihariye ku muntu akurikira:

        (Yose hamwe amakuru yawe bwite)

Kuri twe kugira ngo tuguhe inkunga no kwitabwaho bihagije, tuzanakoresha n’amakuru y’umuntu yihariye ku giti cye akurikira:

        (yose hamwe amakuru yawe bwite yihariye)

Ni gute kandi ni kuki dutunganya amakuru yawe bwite hamwe n’amakuru yawe yihariye ku mibereho yawe?

Dukusanya amakuru yawe bwite n’amakuru yawe yihariye ku mibereho yawe n’umuntu ukwitaho, cyangwa tuyakuye ku muganga wawe, mugihe usabye kwitabira imwe muri gahunda zacu za MAS nk’umurwayi.

Dukusanya amakuru yawe yihariye ku mibereho yaweku mpamvu zikurikira:

      (intego zose zishyizwe hamwe)

Dushobora gukoresha amakuru yawe mu buryo rusange kandi butamenyekanisha umwirondoro wa nyirayo mu bitabo cyangwa mu bitangazamakuru. Ibi bivuze ko amakuru yose ashobora gutuma umenyekana avanwaho (urugero: izina ryawe, itariki wavutseho, aderese,) kuburyo nta muntu numwe ushobora guhuza ibisomwa n’amakuru yawe bwite.

Ninde tuzahishurira amakuru yawe bwite hamwe n’amakuru yawe yihariye?

Turashobora guhishura amakuru yawe n’amakuru yawe yihariye:

Amakuru yawe bwite n’amakuru yawe yihariye abitswe mu bubiko bwacu burinzwe, bushingiye ku rubuga rugari ruri muri leta zunze ubumwe za amarika.

Ntabwo tuzahishura amakuru yawe cyangwa amakuru yihariye ku wundi muntu uwariwe wese utabanje kubitangira uburenganzira

Tuzarinda amakuru yawe bwite n’amakuru yawe yihariye tumenye neza ko abitswe neza

Nizihe ngaruka zo kutemera itunganywa ry’amakuru yawe?

Niba utemeye gutunganya amakuru yawe bwite hamwe n’amakuru yawe yihariye yerekeye iri tangazo ngenderwako ku makuru bwite y’umurwayi, ntushobora kwitabira gahunda za Fondasiyo MAX

Uburenganzira bwawe bwo kurinda amakuru yawe

Ukurikije amategeko arengera amakuru, ufite uburenganzira burimo:

Ntusabwa kwishyura amafaranga mugukoresha uburenganzira bwawe. Niba utanze icyifuzo, dufite ukwezi kumwe kuba twaguhaye igisubizo

Nyamuneka twandikire kuri aderesi ikurikira niba ushaka gutanga icyifuzo:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org