Бидэнд ямар мэдээлэл шаардлагатай вэ?

Өвчтөн Max Access Solution (MAS) хөтөлбөрт хамрагдах үед бид доорх Хувийн мэдээллийг цуглуулж, хадгалж, боловсруулдаг (хамтдаа “боловсруулна”).

(хамтад нь, таны “Хувийн мэдээлэл” гэнэ)

Зохих дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэхийн тулд бид доор дурдсан хэт хувийн мэдээллийг боловсруулах шаардлагатай:

(хамтад нь, таны “Хэт Хувийн Мэдээлэл”)

Яагаад болон яаж бид таны Хувийн болон Хэт хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Таныг MAS-ын аль нэгэн хөтөлбөрт оролцох хүсэлт гаргахад бид таны хувийн мэдээлэл болон хэт хувийн мэдээллийг танаас, таны асран хамгаалагч эсвэл эмчээс шууд цуглуулдаг. Бид таны Хувийн болон Хэт хувийн мэдээллийг хэд хэдэн зорилгоор боловсруулдаг. Үүнд:

(хамтад нь “Зорилго” гэнэ). 

Бид таны мэдээллийг эмхэтгэж, таних боломжгүй хэлбэрээр нийтлэлд ашиглаж болно. Үүнд таныг таних боломжтой аливаа өгөгдөл (жишээ нь, таны нэр, төрсөн огноо, хаяг) устгагдах болно, ингэснээр хэн ч уг мэдээллийг тантай холбох боломжгүй болно.

Бид таны Хувийн болон Хэт хувийн мэдээллийг хэнд харуулах вэ?

Таны Хувийн болон Хэт хувийн мэдээллийг дараах хүмүүс харах боломжтой:

Таны Хувийн болон Хэт хувийн мэдээллүүд манай АНУ-д төвтэй хамгаалагдсан, вебд суурилсан мэдээллийн санд хадгалагддаг.

Бид таны зөвшөөрөлгүйгээр таны Хувийн болон Хэт хувийн мэдээллийг бусад гуравдагч этгээдэд задруулахгүй. Мөн бид таны Хувийн мэдээлэл болон Хэт хувийн мэдээлэл аюулгүй хадгалагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих болно.

Таны Хувийн болон Хэт хувийн мэдээллийг боловсруулахыг зөвшөөрөхгүй бол ямар үр дагавар бий болох вэ?

Хэрэв та Хувийн мэдээллийн мэдэгдлийн дагуу Хувийн болон Хэт хувийн мэдээллийг тань боловсруулахыг зөвшөөрөхгүй бол Max сангийн хөтөлбөрт хамрагдах боломжгүй болно.

Таны мэдээллээ хамгаалах эрх:

Мэдээлэл хамгаалах хуулийн дагуу та дараах эрхтэй:

Та эрхээ эдлэхийн тулд ямар нэгэн төлбөр төлөх шаардлагагүй. Хэрэв та бидэнд хүсэлт гаргавал бид таны хүсэлтэд нэг сарын дотор хариу өгнө.

Хэрэв та хүсэлт гаргахыг хүсвэл дараах хаягаар бидэнтэй холбогдоно уу:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org