हामी कस्तो प्रकारको जानकारी प्रक्रिया गर्छौँ?

बिरामी Max Access Solution (MAS) कार्यक्रममा सहभागी हुँदा, हामी तलको व्यक्तिगत डाटा सङ्कलन, धारण र प्रक्रिया (समग्रमा, “प्रक्रिया“) गर्छौँ:

(समग्रमा, तपाईंकोव्यक्तिगत डाटा”)

हामीले पर्याप्त सहायता र स्याहार उपलब्ध गराउनका लागि तलको संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा पनि प्रक्रिया गर्ने छौँ:

(समग्रमा, तपाईंकोसंवेदनशील व्यक्तिगत डाटा”)

हामी तपाईंको व्यक्तिगत डाटा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा कसरी किन प्रक्रिया गर्छौँ?

तपाईंले हाम्रो कुनै एउटा MAS कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आवेदन दिँदा हामी तपाईं, तपाईंको स्याहारकर्ता र/वा तपाईंको चिकित्सकबाट सीधै तपाईंको व्यक्तिगत डाटा र संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा सङ्कलन गर्छौँ। हामी निम्न उद्देश्यहरूका लागि तपाईंको व्यक्तिगत डाटा र संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा प्रक्रिया गर्छौँ:

(समग्रमा, “उद्देश्यहरू”) 

हामी प्रकाशनहरूका लागि एकीकृत र गैरपहिचानयोग्य तरिकामा तपाईंको डाटा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको मतलब तपाईंको पहिचान खुलाउन सकिने कुनै पनि डाटा (उदाहरण, तपाईंको नाम, जन्म मिति, ठेगाना) हटाइनेछताकिकोहीपनितपाईंसँगतपाईंकोडाटाजोड्नसक्षमहुनेछैन।

हामीले तपाईंको व्यक्तिगत डाटा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा कोसँग खुलासा गर्ने छौँ?

हामी तपाईंको व्यक्तिगत डाटा र/वा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा निम्नसँग खुलासा गर्न सक्छौँ:

तपाईंको व्यक्तिगत डाटा र संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा संयुक्त राज्यमा आयोजना गरिएको हाम्रो संरक्षित, वेबमा आधारित डाटाबेसमा पनि भण्डार गरिन्छ।

हामीले तपाईंको सहमतिविना अन्य कुनै पनि तेस्रोपक्षलाई तपाईंको व्यक्तिगत डाटा र संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा खुलासा गर्ने छैनौँ। हामीले तपाईंको व्यक्तिगत डाटा र/वा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटाको पनि सुरक्षा गर्ने छौँ र यसलाई सुरक्षित तरिकाले भण्डार गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्ने छौँ।

तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत डाटा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटाको प्रक्रियामा सहमति नहुनाले कस्ता परिणामहरू निम्तिन्छन्?

तपाईं यो व्यक्तिगत डाटा सूचनाअन्तर्गत आफ्नो व्यक्तिगत डाटा र संवेदनशील व्यक्तिगत डाटाको प्रक्रियामा सहमति जनाउनु हुन्न भने, तपाईं Max Foundation का कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन सक्षम नहुन सक्नुहुन्छ।

तपाईंको डाटा सुरक्षाका अधिकारहरू:

डाटा सुरक्षा कानुनअन्तर्गत, तपाईंसँग निम्नलगायत अधिकारहरू छन्:

तपाईंले आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्नका लागि कुनै शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दैन। तपाईंले अनुरोध गर्नुभयो भने, हामी तपाईंलाई एक महिनामा जवाफ दिन्छौँ।

कृपया तपाईंले अनुरोध गर्न चाहेमा, हामीलाई निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोस्:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org