අප සකසනු ලබන තොරතුරු මොනවාද?

රෝගියෙකු Max Access Solution (MAS) වැඩසටහනකට සහභාගී වන විට, අපි පහත සඳහන් පුද්ගලික දත්ත රැස්කර, රඳවා තබා ගැනීම, සහ (සාමූහිකව, “සැකසීම“) සිදු කරන්නෙමු:

(සාමූහිකව, ඔබගේපුද්ගලික දත්ත“)

අපට ප්‍රමාණවත් සහයෝගයක් සහ රැකවරණයක් සැපයීම සඳහා, අපි පහත සංවේදී පුද්ගලික දත්ත ද සකසන්නෙමු:

(සාමූහිකව, ඔබේසංවේදී පුද්ගලික දත්ත“)

අපි ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සහ සංවේදී පුද්ගලික දත්ත සකසන්නේ කෙසේද සහ ඇයි?

ඔබ, අපගේ යම් MAS වැඩසටහනකට රෝගියෙකු ලෙස සහභාගී වීමට අයදුම් කරන විට අපි ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සහ සංවේදී පුද්ගලික දත්ත ඔබෙන්, ඔබේ භාරකරුගෙන් සහ/හෝ ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් කෙලින්ම රැස් කර ගන්නෙමු. පහත අරමුණු සඳහා අපි ඔබගේ පුද්ගලික දත්ත සහ සංවේදී පුද්ගලික දත්ත සකසන්නෙමු:

(සාමූහිකව, “අරමුුණු“).

අපි ඔබේ දත්ත, ප්‍රකාශන සඳහා සමස්ථ සහ හඳුනාගත නොහැකි ආකාරයෙන් භාවිත කළ හැක. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබව හඳුනා ගත හැකි ඕනෑම දත්තයක් (උදා: ඔබගේ නම, උපන් දිනය, ලිපිනය) ඉවත් කරන බැවින් කිසිවෙකුට ඔබගේ දත්ත ඔබ වෙත සම්බන්ධ කිරීමට නොහැකි වනු ඇති බවයි.

අපි ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සහ සංවේදී පුද්ගලික දත්ත කා හට හෙළිදරව් කරන්නේද?

අපි ඔබගේ පුද්ගලික දත්ත සහ/හෝ සංවේදී පුද්ගලික දත්ත හෙළිදරව් කළ හැක්කේ:

ඔබගේ පුද්ගලික දත්ත සහ සංවේදී පුද්ගලික දත්ත එක්සත් ජනපදයේ සත්කාරකත්වය දරන අපගේ ආරක්ෂිත, වෙබ් පාදක දත්ත ගබඩාවේ ද ගබඩා කර ඇත.

අපි ඔබේ අවසරයකින් තොරව වෙනත් කිසිදු තෙවන පාර්ශවයකට ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සහ සංවේදී පුද්ගලික දත්ත හෙළි නොකරන්නෙමු. අපි ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සහ/හෝ සංවේදී පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කර එය සුරක්ෂිතව ගබඩා කර ඇති බව සහතික කරන්නෙමු.

ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සහ සංවේදී පුද්ගලික දත්ත සැකසීමට ඔබ එකඟ නොවීමේ ප්‍රතිවිපාක මොනවාද?

මෙම පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳ දැන්වීම යටතේ ඔබගේ පුද්ගලික දත්ත සහ සංවේදී පුද්ගලික දත්ත සැකසීමට ඔබ කැමැත්ත ලබා නොදෙන්නේ නම්, ඔබට Max පදනමේ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වීමට නොහැකි විය හැක.

ඔබේ දත්ත ආරක්ෂණ අයිතිවාසිකම්:

පහත දැක්වෙන ඒවා ඇතුළුව දත්ත ආරක්ෂණ නීතිය යටතේ, ඔබට අයිතිවාසිකම් ඇත:

ඔබේ අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබ කිසිදු ගාස්තුවක් ගෙවීමට අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ ඉල්ලීමක් කරන්නේ නම්, ඔබට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අපට මාසයක කාලයක් ඇත.

ඔබට ඉල්ලීමක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් පහත ලිපිනයෙන් අප හා සම්බන්ධ වන්න:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org