Informasaun saida mak ami prosesa?

Bainhira pasiente ida partisipa iha programa Max Access Solution (MAS), ami rekolla, rai, no prosesa (koletivamente, “prosesa”) Dadus Pesoál iha kraik ne’e:

(koletivamente, ita-boot nia “Dadus Pesoál”)

Ba ami atu fó apoiu no kuidadu adekuadu, ami mós sei prosesa Dadus Pesoál Sensitivu iha kraik ne’e:

(koletivamente, ita-boot nia “Dadus Pesoál Sensitivu”)

Oinsá no tanbasá ami prosesa ita-boot nia Dadus Pesoál no Dadus Pesoál Sensitivu?

Ami halibur ita-boot nia Dadus Pesoál no Dadus Pesoál Sensitivu diretamente husi ita-boot, ita-boot nia kuidadór no/ka ita-boot nia médiku sira bainhira ita-boot aplika atu partisipa nu’udar pasiente iha ami nia programa MAS ne’e ida. Ami prosesa ita-boot nia Dadus Pesoál no Dadus Pesoál Sensitivu ba objetivu hirak tuir mai:

(koletivamente, “Objetivus”). 

Ami bele uza ita-boot nia dadus iha agregadu ida no labele identifika ba publikasaun. Ida-ne’e signifika katak dadus saida de’it mak bele identifika ita-boot (ezemplu ita-boot nia naran, data moris, hela-fatin) sei hasai hodi nune’e laiha ema ida mak bele konekta ka liga ita-boot nia dadus ba ita-boot.

Ami sei fó sai ita-boot nia Dadus Pesoál no Dadus Pesoál Sensitivu ba se?

Ami bele fó sai ita-boot nia Dadus Pesoál no/ka Dadus Pesoál Sensitivu ne’e ba:

Ita-boot nia Dadus Pesoál no Dadus Pesoál Sensitivu ne’e mós sei rai iha ami-nia baze-dadus protejidu bazeada web ne’ebé mak rai iha Estadus Unidus.

Ami sei la fó sai ka divulga ita-boot nia Dadus Pesoál no Dadus Pesoál Sensitivu ba parte terseiru ruma sein ita-boot nia konsentimentu. Ami se salvaguarda ita-boot nia Dadus Pesoál no/ka Dadus Pesoál Sensitivu no garante katak dadus ne’e rai ho seguru.

Konsekuénsia husi ita la konkorda ba prosesamentu ita-boot nia Dadus Pesoál no Dadus Pesoál Sensitivu ne’e mak saida?

Se ita la konkorda ba prosesamentu ita-nia Dadus Pesoál no Dadus Pesoál Sensitivu tuir Notifikasaun Dadus Pesoál ida-ne’e, ita-boot dalaruma labele partisipa iha The Max Foundation nia programa sira.

Ita-boot nia direitu ba protesaun dadus:

Tuir lei protesaun dadus, ita-boot iha direitu sira inklui:

Sei la obriga ita-boot atu seluk kualkér kustu atu ejerse ita-boot nia direitu sira. Se karik ita-boot halo pedidu ida, ami iha fulan ida atu hatán ba ita-boot.

Favor kontaktu ami iha enderesu tuir mai ne’e, se karik ita-boot hakarak atu halo pedidu ida:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org